משלוח חינם ברכישה מעל 299 ש"ח - לאור המצב הבטחוני ייתכנו עיכובים באספקות המשלוחים ♡ ביחד ננצח!

תקנון האתר

כללי

אתר האינטרנט אליו נכנסת ("האתר") מופעל על-ידי חברת BADIM TLV בע"מ, ח.פ 514444801, שכתובתה: אילת 7, תל אביב. ("החברה"). האתר משמש, בין היתר, לשם רכישה של כריות,צעיפים ומוצרים נוספים ("המוצרים"). המשתמש באתר ("המשתמש") מתבקש לקרוא בעיון רב את כל התנאים המפורטים בתקנון האתר ("התקנון" או "תנאי השימוש"), שכן השימוש והגלישה באתר מותנים בקבלה והסכמה מצדו של המשתמש לכל תנאי השימוש. ככל שהמשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הוא אינו רשאי לגלוש באתר ו/או לעשות בו כל שימוש לכל מטרה שהיא. כל משתמש אשר יגלוש או יעשה שימוש באתר ייחשב כמי שהסכים לכל תנאי השימוש.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, מעת לעת, את תנאי השימוש, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, וזאת ביחס לאתר, כולו או חלקו, למאפיינים שלו (Features) או ליישומים שלו (Applications). הכל, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה וללא צורך במסירת הודעה כלשהי למשתמשים.
החברה אף תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וללא צורך במתן הודעה מראש, לשנות, מעת לעת, את מבנה האתר, התכנים המוצגים בו, השירותים והמוצרים המוצעים בו, וכל היבט אחר הנוגע אליהם, ובכלל זה למחוק או להסיר כל מידע או תכנים שיוצגו באתר. המשתמש מוותר על כל זכות ו/או טענה ביחס לשינויים שיכול ויבוצעו כאמור ו/או לכל נזק ו/או תקלה שעלולים להיגרם כתוצאה מכך.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי הזנה או העלאה של תוכן לאתר, לרבות השתתפות בפורומים, משלוח תגובות, משלוח קבצים וכיוצא באלו, כפופים לתנאי השימוש הכלליים באתר ו/או לתנאי שימוש ספציפיים נוספים אשר מפורטים באותם חלקים של האתר המאפשרים את הזנת התכנים.
המשתמש אחראי לבדוק ולהכיר את כל תנאי השימוש, כפי שיתעדכנו מעת לעת.
החברה שומרת על זכותה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, בכל עת וללא צורך במתן הודעה מוקדמת, למנוע ממשתמשים מסוימים את האפשרות לגלוש באתר, לבטל הרשאות שניתנו למשתמשים ו/או למנוע גישה לתכנים או שירותים מסוימים שיוצגו באתר. בתוך כך, שומרת החברה על זכותה, במקרים בהם יפר מי מהמשתמשים את תנאי השימוש, לשלול מאותו משתמש את היכולת ו/או הזכות לעשות שימוש באתר או בחלקים ממנו ו/או לבטל את ההרשאות שניתנו לאותו משתמש.
אין לעשות שימוש באתר או בתכנים המוצגים בו למטרות לא חוקיות ו/או באופן העומד בניגוד לתנאי השימוש. בתוך כך, חל איסור לבצע כל שימוש אשר עלול לגרום לפגיעה באתר, בתכנים המוצגים בו, ברשתות ו/או ציוד תקשורת ו/או לפעול באופן שיפריע או ישבש את השימוש של משתמשים אחרים באתר.
החברה תנקוט במירב המאמצים על-מנת שהאתר יהיה נגיש, אולם החברה אינה מתחייבת לכך. מודגש כי ייתכנו קשיים בגישה לאתר ו/או אף ייתכן כי לא ניתן יהיה להיכנס לאתר מסיבות שונות כגון כשלים בפעילות האתר, ביצוע פעולות של תחזוקה ו/או עדכון באתר ו/או מכל סיבה אחרת. החברה לא תישא, בכל מקרה, בכל חבות ו/או אחריות בגין כך ו/או בגין כל נזק שעלול להיגרם למשתמשים כתוצאה מכך.
כל הזכויות המוקנות לחברה כאמור בתנאי השימוש הנן בנוסף לכל זכות העומדת לחברה על-פי כל דין.

זכויות יוצרים

כל זכויות היוצרים, זכויות הקניין הרוחני והזכויות אשר דומות במהותן לזכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני (ביחד: "זכויות הקניין הרוחני") באתר, במידע ובתכנים הכלולים בו ובשירותים ו/או המוצרים המוצעים בו, לרבות טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות, שייכות באופן בלעדי לחברה או לצדדים שלישיים שהקנו לחברה את הזכות לפרסמם באתר, והם מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, מדינות אחרות ואמנות בינלאומיות.
למעט אם הדבר הותר במפורש, חל איסור מוחלט להעתיק, לשכפל, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, להעביר לציבור, לפרסם, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, להעניק רשיון, למכור, להשכיר או לאחסן את תוכנו של האתר וכל תוכן אחר שהתקבל באמצעותו, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בין על-ידי המשתמש ובין באמצעות או בשיתוף צדדים שלישיים, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת רשות מפורשת לכך מאת החברה, מראש ובכתב.
המשתמש אינו רשאי לעשות כל שימוש, להעתיק או לנקוט בכל פעולה אחרת ביחס לסימני המסחר המופיעים באתר, לרבות סימני המסחר של החברה או של צדדים שלישיים.
חל איסור מוחלט להציג את עמודי האתר, או אילו מהם, בעיצוב גרפי או במימשק השונים מאלו המוצגים באתר, אלא אם כן החברה אישרה זאת, מראש ובכתב.
אין לראות בהצגת או הכללת מידע או תכנים באתר או באתרים אחרים אשר האתר מכיל קישורים אליהם, כהקנייה למשתמש של זכויות כלשהן באותם מידע או תכנים, לרבות זכויות קניין רוחני, רישיון או מתן כל רשות או זכות אחרת למשתמש.
אין להציג תכנים מהאתר באמצעות טכנולוגיית מסגור (framing), או כל טכנולוגיה אחרת באמצעותה מוצגים למשתמש באופן משולב תוכן מהאתר ומאתרים אחרים.

קישורים לאתרים אחרים ומאתרים אחרים

האתר עשוי להכיל בתוכו קישורים (hyperlinks) אל מקורות מידע ותכנים אחרים המצויים על אתרים ברשת האינטרנט, אשר אינם חלק מהאתר ("האתרים האחרים"). החברה אינה קשורה בקשרים משפטיים עם האתרים האחרים. החברה אינה שולטת או מפקחת על המידע המתפרסם באתרים האחרים, אף אם תהיה קיימת הפניה אליהם באתר. החברה אינה בודקת ואינה מבקרת את התכנים של האתרים האחרים או את אמינות המידע המוצג בהם. אין בהכללת הפנייה לאתרים האחרים משום הסכמה, מפורשת או משתמעת, מאת החברה לתכנים המפורטים באתרים הללו, והחברה אינה מציגה כל מצג ואינה נושאת בכל אחריות לתכנים של אותם אתרים, לחוקיותם של אותם אתרים, לאמינותם או לעדכניותם. אין בהכללת ההפניות לאתרים האחרים באתר משום המלצה, אישור, עידוד או העדפה מאת החברה לאתרים האחרים ולכל מידע המוצג בהם.
החברה שומרת על זכותה לשנות, להוסיף ולהסיר קישורים לאתרים אחרים, מעת לעת, וכן להימנע מהכללת קישורים לאתרים אחרים, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה. החברה שומרת על זכותה לבטל, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה, כל קישור מהאתר לאתרים אחרים, לרבות במצב שהקישור עשוי להוביל לפגיעה או הפרה של זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים.
הואיל והמידע המצוי באתרים האחרים הנו באחריותם הבלעדית של בעלי או מפעילי האתרים הללו, החברה לא תישא בכל אחריות לכל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר עלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים האחרים או המידע המצוי בהם. בכל מקרה, השימוש או הגלישה באתרים האחרים הנם באחריותו הבלעדית של המשתמש.
חל איסור מוחלט לעשות שימוש באתר לשם יצירת קישורים לאתרים המכילים תכנים לא חוקיים, תכנים אסורים או תכנים שעלולים לפגוע ברגשות הציבור, בטוהר המידות או בערכי המוסר. בכלל זה, חל איסור להשתמש באתר לשם יצירת קישורים לאתרים פורנוגרפיים, לאתרי הימורים, לאתרים המכילים דברי בלע או הסתה או לכל אתר אחר אשר התכנים המוצגים בו אינם הולמים.

פרסום ותכנים של צדדים שלישיים

האתר עשוי להכיל, בכפוף להוראות כל דין, תכנים או מידע אשר שייכים לצדדים שלישיים או לאפשר נגישות לתכנים כאלו באמצעות האתר. הואיל ומדובר בתכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם שייכות לצדדים שלישיים, החברה לא תישא בכל אחריות לתכנים הללו לרבות לעניין הנכונות שלהם, העדכניות שלהם, השלמות שלהם וההשלכות הנובעות מהשימוש בהם.
האתר עשוי להכיל מידע מסחרי של צדדים שלישיים ("המפרסמים"), כגון פרסומות ומודעות מכירה של מוצרים ושירותים, אשר נמסרים על-ידי אותם צדדים שלישיים. החברה אינה בודקת את תוכן הפרסומים הללו, מהימנותם, אמינותם או עדכניותם, והחברה אף אינה בודקת את התנאים או התוכן של מבצעים המוצעים על-ידי המפרסמים כגון מבצעי קידום מכירות, מבצעי סוף עונה וכיוצא באלו. אין בהכללת הפרסומים הללו באתר משום המלצה של החברה לרכוש את המוצרים או השירותים נשוא הפרסומים. כל האחריות ביחס לתוכן של הפרסומים הללו וביחס לכל התקשרות בין המשתמש לבין המפרסמים, חלה על המפרסמים בלבד, והחברה אינה נושאת בכל אחריות או מחויבות בנוגע לכך. כל עסקה שתיכרת בין המפרסמים לבין המשתמשים תבוצע ישירות בין המפרסמים למשתמשים ללא כל מעורבות של החברה, אשר לא תהיה צד לאותן עסקאות ולא תישא בכל אחריות ביחס אליהן.
ייתכן שבמסגרת האתר תתקיים פעילות של קהילות, קבוצות דיון (פורומים), צ'אטים או פעילויות אחרות אשר מאפשרות למשתמשים להזין לאתר תכנים שהנם פרי יצירתם. החברה לא תישא בכל חבות או אחריות ביחס לתכנים הללו, ומלוא האחריות בגינם תחול על המשתמש אשר הזין אותם לאתר.

העלאת תכנים לאתר

ככל שהחברה תאפשר למשתמשים להעלות ו/או לשלוח תכנים לאתר (לרבות מידע, טקסט, תמונות, איורים וגרפיקות, קבצי מוזיקה, קבצי וידאו וכל תוכן אחר), כי אז כל משתמש שיעלה תכנים לאתר, לרבות במסגרת השתתפות בצ'אטים, העלאת בלוגים או משלוח אי-מיילים, יישא במלוא החבות והאחריות ביחס לתכנים הללו.
המשתמש מתחייב כי כל התכנים אשר יועלו על-ידו לאתר יהיו חוקיים והולמים, כי התכנים הללו אינם שקריים, מטעים, מעליבים, מטרידים או מהווים פגיעה בפרטיות וכי לא יהיה בהעלאת התכנים הללו משום פגיעה בשמם הטוב או בזכויות הקניין הרוחני של צדדים שלישיים. בכלל זה, מתחייב המשתמש שלא להעלות לאתר תכנים פורנוגרפיים, תכנים המכילים פגיעה בצנעת הפרט, תכנים המיועדים לשדל או לעודד השתתפות בפעילות אסורה ו/או פלילית כגון הימורים, אלימות, הפליה או גזענות, תכנים שעלולים לגרום לפגיעה ברגשות הציבור או תכנים שעלולים לפגוע ביתר המשתמשים והגולשים באתר.
החברה שומרת על זכותה למנוע הזנת תכנים או להסיר תכנים שהוזנו, בין היתר, במקרים בהם יתברר כי קיים חשש להפרה של זכויות יוצרים, לפגיעה בפרטיות, לפגיעה בשמם הטוב של צדדים שלישיים או לכך שהתכנים הללו אינם חוקיים או אינם הולמים.
המשתמש מתחייב כי כל התכנים אשר יעלה המשתמש לאתר יהיו שייכים למשתמש או כי לא יחולו איסורים או מגבלות (לרבות כאלו הנוגעים לזכויות קניין רוחני) ביחס לפרסומם. המשתמש ישפה את החברה בגין כל נזק ו/או הוצאה שעלולים להיגרם לחברה כתוצאה מהעלאת תכנים לאתר על-ידי המשתמש, לרבות (אך מבלי לגרוע מכלליות האמור) במצב שבו מדובר בתכנים המפרים זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים.
המשתמש מקנה בזאת לחברה רשיון שימוש לא בלעדי, בלתי מוגבל בזמן, בלתי חוזר וללא תמורה ביחס לתכנים שיעלה המשתמש לאתר. החברה תהיה רשאית לעשות כל שימוש בתכנים הללו, לרבות פרסום או הצגת התכנים הללו באתר או במקומות אחרים, ללא צורך בקבלת הסכמה מאת המשתמש ו/או בתשלום תמורה כלשהי למשתמש.

אחריות ביחס לאתר ולתכנים המוצגים בו

התכנים המוצגים באתר והשירותים והמוצרים המוצעים באתר, ניתנים לשימוש במצבם "כמות שהוא" (AS IS). החברה אינה מתחייבת לכך שהתכנים שיוצגו באתר ו/או כי השירותים או המוצרים שירכוש המשתמש באמצעות האתר, יהלמו את הצרכים והציפיות של המשתמש. החברה אינה נותנת כל התחייבות או מצג לכך שהתכנים שיוצגו באתר יהיו אמינים, זמינים, מדויקים או כי הם יהיו נקיים מרכיבים מזיקים כגון וירוסים, "סוסים טרויאניים" וכיוצא באלו.
החברה אינה נושאת בכל חבות או אחריות ביחס לטיב התכנים שיוצגו באתר על-ידי צדדים שלישיים (לרבות המשתמשים) וזאת אף אם מדובר בתכנים פוגעניים, מגונים, לא חוקיים, מפירי זכויות יוצרים וכיוצא באלו.
החברה אינה נושאת בכל חבות או אחריות ביחס לטעויות, שינויים או שגיאות הנוגעים לתכנים המוצגים באתר, לרבות כאלו שיוזנו לאתר על-ידי המשתמשים. השימוש באתר על-ידי המשתמש מהווה הסכמה מצדו לכך שלא תעמוד למשתמש כל זכות ו/או טענה כלפי החברה בכל הנוגע לתכנים המוצגים באתר ובכל הנוגע לכל שינוי או התאמה שיבוצעו ביחס לתכנים שיוזנו אל האתר.
החברה נוקטת בכל המאמצים על-מנת שהאתר והמערכת יפעלו באופן תקין ורציף. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת לכך שהאתר והמערכת יפעלו באופן רציף או ללא תקלות או ללא הפסקות, שפעילות האתר לא תופסק או תופרע, כי לא תהיינה טעויות בתכנים המופיעים באתר וכי לא ייגרמו נזקים או תקלות למשתמשים או לתוכנות, חומרות וקווי התקשורת שישמשו אותם.
המשתמש אחראי לנקוט בכל האמצעים הדרושים לשם מניעת חשיפת פרטי המשתמש. החברה לא תישא בכל חבות או אחריות ביחס לחשיפה של פרטי המשתמש אשר יוזנו לאתר או ביחס לכל שימוש שייעשה בפרטי המשתמש.
מודגש, כי החברה לא תישא בכל חבות ו/או אחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, שעלול להיגרם למי מהמשתמשים כתוצאה מרכישת המוצרים ו/או מהגלישה באתר ו/או מהשימוש בתכנים שיוצגו באתר, לרבות כל נזק שעלול להיגרם לתוכנות, לחומרות או למאגרי נתונים, נזק שעלול להיגרם כתוצאה מחשיפה של פרטי המשתמש (כולל מידע הנוגע להגדרות והתאמות אישיות של המשתמש הקשורות לשימוש באתר), מרכישה של שירותים או מוצרים באמצעות האתר, מהסתמכות על התכנים המוצגים באתר או כל נזק אחר הנוגע לשימוש באתר.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם כי בכל מקרה, החבות הכספית הכוללת בה תישא החברה, לרבות חבות נזיקית, חוזית או אחרת, ביחס לכל פעולה ו/או מחדל שיבוצעו בקשר עם האתר ו/או רכישת מוצרים באמצעותו, לא תעלה על סכום התמורה ששילם ו/או אמור היה לשלם המשתמש לחברה בגין המוצר שרכש ו/או ביקש לרכוש ואשר ביחס אליו ו/או ביחס לפעולות שבוצעו לשם רכישתו נטענת חבות של החברה כלפי המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או כל צד שלישי.
במקרה שבו יקבל המשתמש, באמצעות האתר, מידע או ייעוץ כלשהם, לא תחול על החברה כל חבות או אחריות בגין כל שימוש שיעשה המשתמש באותם מידע או ייעוץ. לפיכך, כל שימוש שייעשה על-ידי המשתמש בכל מידע או ייעוץ כאמור הנו על אחריותו של המשתמש.
מודגש בזאת, כי על-אף שהחברה נוקטת באמצעים מקובלים לאבטחת התכנים המוצגים באתר, אין באפשרותה של החברה להבטיח כי לא יבוצעו חדירות לאתר, חשיפה של מידע שיוצג באתר, שיבושים או הפרעות לפעילות האתר. החברה אינה מתחייבת לכך שלא תבוצע חדירה בלתי מורשית למחשבי או שרתי החברה ו/או למחשביהם של המשתמשים. ככל שתבוצע חדירה לאתר ו/או ככל שצד שלישי יקבל לרשותו מידע שיוצג באתר, לרבות מידע השייך למשתמשים או נוגע אליהם, וייעשה בו שימוש כלשהו, לא תישא החברה בכל חבות ו/או אחריות בגין כך.

רכישת שירותים/מוצרים באמצעות האתר

האתר מאפשר למשתמשים לרכוש באמצעותו את המוצרים ו/או מוצרים ו/או שירותים אחרים של החברה או של צדדים שלישיים. החברה תנקוט במירב המאמצים על-מנת שכל המידע, מחירים, תיאורים ותמונות של המוצרים שיוצגו באתר יהיו עדכניים במועד העלאתם לאתר. החברה תנקוט מאמצים על-מנת שהתכנים באתר יהיו עדכניים, אולם אין באפשרות החברה לוודא כי המידע שיפורסם באתר ביחס למוצרים ו/או לשירותים אחרים שתציע החברה יהיו עדכניים במועד בו יבצע המשתמש את ההזמנה.
האתר מכיל הוראות ברורות ביחס להזמנת המוצרים. טרם ביצוע ההזמנה הסופית, על המשתמש לבדוק ולוודא כי פרטי ההזמנה נכונים ולאחר מכן לבצע את ההזמנה באמצעות לחיצה על הכפתור "אני מאשר/ת" בסוף הליך ביצוע ההזמנה. לאחר ביצוע ההזמנה, תשלח החברה למשתמש אישור באמצעות דואר אלקטרוני הכולל את מלוא פרטי ההזמנה, לרבות לעניין כמויות, מחירים ומועדי אספקה צפויים. החברה לא תקבל הזמנה אם קיים חשש לכך שמדובר בפעולה שמבוצעת כחלק מניסיון מרמה ו/או שלא בהתאם לתנאי השימוש הללו ו/או למדיניות שמירת הסודיות של החברה.
ככל שהמשתמש ירכוש מוצרים או שירותים באמצעות האתר, תבוצע הרכישה באמצעות כרטיס אשראי השייך למשתמש ו/או באמצעות PayPal, ובהתאם לנהלים של החברה ושל חברות האשראי/ PayPal. קבלת תשלומים באמצעות כרטיס אשראי ו/או PayPal מותנית בקבלת אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי ו/או מ-PayPal. במידה וחברת האשראי ו/או PayPal יסרבו לאשר את ביצוע העסקה, מכל סיבה שהיא ו/או בכל שלב שהוא, לא תספק החברה למשתמש את המוצרים שיוזמנו באותה הזמנה ולא תחול על החברה כל חבות בעניין זה. המשתמש יהיה אחראי לכל נזק שעלול להיגרם לחברה כתוצאה מביטול החיובים שבוצעו בכרטיס אשראי ו/או באמצעות PayPal, הן כשהביטול בוצע בהוראת המשתמש והן על-פי החלטת חברת האשראי ו/או PayPal. החברה תהיה רשאית לחייב את המשתמש, באמצעות כרטיס האשראי שלו ו/או PayPal, בגין כל רכישה של מוצרים או שירותים שתבוצע באמצעות האתר.
החברה תנקוט במירב המאמצים על-מנת לספק את המוצרים במועדי האספקה שיפורטו באתר, אולם, בכפוף להוראות כל דין, החברה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקה, מכל סיבה שהיא. בנוסף, בכפוף להוראות כל דין, החברה לא תישא באחריות ביחס לאי אספקה של מוצרים שיהיו חסרים במלאי, אולם במקרה שכזה תזכה החברה את המשתמש במלוא התשלום ששילם ביחס למוצרים שלא סופקו לו כאמור.
החברה שומרת על זכותה להגביל את אזורי החלוקה של המוצרים ואינה מתחייבת כי המוצרים יהיו זמינים בכל שטחי המדינה. אזור החלוקה של המוצרים הנו כמפורט באתר.
כל רכישה של שירותים או מוצרים מהחברה תהיה כפופה לכך שהמשתמש יאשר ויקבל את התנאים הכלליים לרכישה, אשר יופיעו באותו חלק של האתר שיציע את השירות או המוצר הנרכשים ואשר יסדירו את התנאים שיחולו ביחס לאותה רכישה ("הסכם הרכישה"). רכישת איזה מהמוצרים ו/או שירותים לא תקנה לרוכש כל זכות מעבר למצוין באתר באופן מפורש בעת רכישת אותו מוצר/שירות.
חלק מהשירותים הניתנים באתר ו/או רכישות המוצרים טעונים הרשמה, במסגרתה תידרש מסירה של מידע אישי (דוגמת שם, כתובת ודרכי התקשרות) ("נתוני ההרשמה"). נתוני ההרשמה יישמרו במאגר המידע של האתר. המשתמש אינו מחויב למסור את נתוני ההרשמה, אולם בלעדיהם לא יוכל להשתמש בשירותים האמורים. המשתמש מתחייב למסור פרטים נכונים בלבד, וכן לשמור בסודיות את שם המשתמש והסיסמה (אשר ישמשו אותו לצורך קבלת שירותי המערכת ולצורך הזדהות) על מנת למנוע שימוש לרעה בהם. מומלץ להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה.

שמירה על הפרטיות

החברה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף סוגים שונים של מידע ביחס למשתמשים באתר. מדובר באיסוף סטטיסטי בלבד אשר אינו מאפשר חשיפה או שיוך של מידע אישי ביחס למשתמשים ואשר נועד, בין היתר, ליצירת קשר עם המשתמש ולביצוע ניתוחים סטטיסטיים של החברה ו/או של צדדים שלישיים.
המשתמש נותן בזאת את הסכמתו לכך שהחברה תוכל לאסוף את המידע כאמור ואף להעבירו לצדדים שלישיים בכפוף לכך שאופן האיסוף והשימוש במידע לא יאפשר חשיפה של פרטים אישיים של המשתמש ובכפוף לכך שהדבר יבוצע בהתאם להוראות הדין ולהוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א–1981.
מובהר בזאת, כי היה והחברה תידרש לגלות פרטים אישיים בנוגע למי מהמשתמשים על-ידי רשות מוסמכת (לרבות רשות משפטית או ציבורית), כי אז תהיה החברה רשאית לגלות את הפרטים הללו, אף אם מדובר בפרטים הנוגעים לפרטיותו או צנעתו של המשתמש. עוד מובהר, כי החברה תהיה רשאית לחשוף פרטים כאמור ככל שהדבר יידרש לשם מימוש זכויותיה של החברה כלפי המשתמש ו/או אכיפת תנאי השימוש. כן מובהר, כי ככל שהמשתמש יעשה באתר שימוש אשר נטען ביחס אליו כי הוא פוגע בצד שלישי ו/או מפר זכויות צד שלישי ו/או את הוראות הדין, תהיה החברה רשאית לגלות את פרטיו האישיים של המשתמש ככל שהדבר יידרש על-ידי רשויות החוק ו/או הגורם אשר לטענתו נפגע מהפעולות שבוצעו על-ידי המשתמש.
החברה שומרת על זכותה לעיין בתכנים שיועלו או יפורסמו באתר. מובהר בזאת, כי ההחלטה האם ובאיזה היקף לעיין בתכנים תתקבל על-ידי החברה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, כי לא חלה חובה על החברה לעיין בתכנים הללו או לבדוק אותם, וכי אין במתן או במימוש הזכות לעיין בתכנים הללו כדי ליצור התחייבות מצדה של החברה לפקח על התכנים הללו ו/או להטיל על החברה אחריות ביחס לאותם תכנים.
משתמש המבקר באתר מבלי להירשם בו, המידע שייאסף ביחס אליו יהיה בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד. משתמש אשר נרשם באתר, לחברה תעמוד הזכות לאסוף בעת גלישתו באתר מידע אודות הרגלי הגלישה שלו, מידע או פרסומות שקרא, העמודים שצפה בהם, ההצעות שעניינו אותו, אמצעי התשלום ששימשו אותו וכל מידע אחר. החברה שומרת את המידע שייאסף במאגריה, ותהיה רשאית להשתמש בו לצרכיה.
החברה רשאית להשתמש בפרטי המשתמש לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה באתר, וכן ליצירת קשר עם המשתמש והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיים. החברה לא תעביר למפרסמים מידע שעלול לזהות את המשתמש באופן אישי, אלא אם כן ניתנה לכך הסכמה מראש ובכתב מאת המשתמש.
בכפוף לכך שהמשתמש אישר זאת במסגרת הרישום לאתר, החברה תהיה רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או כל מדיה אחרת, מידע פרסומי של החברה ו/או של צדדים שלישיים. מתן אישור על-ידי המשתמש כאמור מהווה הסכמה שלו לקבלת חומר פרסומי. בנוסף לאמור לעיל, מוסכם כי בעת השימוש באתר ייאסף מידע אודות הדפים בהם צפה המשתמש, השירותים שהוצגו בפניו, המודעות שבהן צפה, התכנים שעניינו אותו, משך זמן שהייתו באתר והפעולות שביצע בו.
ככל שהמשתמש מעוניין להסיר את פרטיו מהאתר/ממאגרי המידע של החברה, עליו להודיע על כך לחברה באמצעות הדואר האלקטרוני (בכתובת info@badimtlv.com), ובתוך שבעה ימי עסקים ממועד הפנייה תסיר החברה את פרטי המשתמש מהאתר/ממאגרי המידע של החברה.
חל איסור מוחלט להעתיק, לאסוף או להוריד מהאתר פרטים או מידע ביחס למשתמשים באתר, לעשות כל שימוש במידע כאמור או להעבירו לצדדים שלישיים (בתמורה או שלא בתמורה).
האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בו, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש וכדי לסייע בתפעולו. "עוגיות" (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש. קבצים אלה מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. המידע ב-Cookies מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
אם המשתמש אינו מעוניין לקבל Cookies, הוא יוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלו. לשם כך עליו להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן בו הוא משתמש. על המשתמש לזכור, עם זאת, שנטרול ה-Cookies עלול לגרום לכך שהוא לא יוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר (או באתרי אינטרנט אחרים). בנוסף לכך, יכול המשתמש למחוק את ה- Cookies במחשב בכל רגע. הואיל ו- Cookiesמונעות לעתים מהמשתמש את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות והן יכולות להחזיק גם מידע אחר בדבר העדפותיו, לא מומלץ למחוק אותן אלא לאחר שהמשתמש רשם תחילה את כל הפרטים הדרושים לו לשימוש באתר במקום בטוח.

דין וסמכות שיפוט

הדין החל על האתר, השימוש בו, תנאי השימוש וכל עניין אחר בנוגע לאתר וליחסים בין המשתמש והחברה הנו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לעניין האתר, השימוש בו וכל עניין בנוגע אליו נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים לכך בתל-אביב-יפו, והצדדים שוללים במפורש את סמכותם המקומית של בתי משפט אחרים ברחבי הארץ.

כללי

תנאי שימוש אלו, ביחד עם התנאים המפורטים בדפי רכישת המוצרים/שירותים (ככל שנרכשו/יירכשו), ממצים את מכלול ההוראות אשר תחולנה לעניין השימוש באתר.
שום התנהגות על-ידי החברה לא תיחשב כויתור על איזו מזכויותיה על-פי תנאי שימוש אלו ו/או כויתור או הסכמה מצדה לאיזו הפרה או אי-קיום של תנאי מתנאי השימוש, או כשינוי, ביטול או תוספת על תנאי כלשהו, אלא אם כן נעשו במפורש ובכתב.
ככל שייקבע על-ידי בית-משפט ו/או כל גורם מוסמך אחר כי הוראה מהוראות תנאי שימוש אלו אינה תקפה ו/או נוגדת כל דין לא יהא בכך כדי לפגוע בתוקפן של יתר הוראות תנאי השימוש.
החברה לא תיחשב כמי שהפרה את הוראות תנאי שימוש אלו היה והיא תתעכב ו/או תימנע מביצוע פעולה כלשהי כתוצאה מנסיבות של כח עליון ו/או נסיבות אחרות שאינן בשליטתה של החברה.
הוראות תנאי שימוש אלו מתייחסות לגברים ונשים כאחד על פי הקשר הדברים, וזאת בין אם נעשה שימוש בלשון זכר ובין אם נעשה שימוש בלשון נקבה. למען הסר ספק יודגש כי השימוש בלשון זכר או נקבה הינו לצורך הנוחות בלבד.

תנאים כלליים לרכישת מוצרים

התנאים הכללים לרכישה המפורטים להלן ("ההסכם" או "התנאים הכלליים לרכישה"), יחולו ביחס לכל רכישה של המוצרים ו/או השירותים ("המוצרים") המוצעים לרכישה דרך אתר האינטרנט ("האתר") המופעל על-ידי חברת בדים טי אל וי בע"מ ("החברה"), אשר תבוצע על-ידי הגורמים שירכשו את המוצרים דרך האתר ("הרוכש(ים)").
התנאים הכלליים לרכישה, ביחד עם תנאי השימוש המפורטים באתר ("תנאי השימוש באתר"), מהווים את ההסכם המלא בין הצדדים ביחס לרכישת המוצרים דרך האתר, ולא יהיה כל תוקף לכל משא ומתן, הבנה, הסכמה, התחייבות, או מצג אשר היו, ככל שהיו, בין במפורש ובין במרומז, בין בכתב ובין בעל-פה, בין הצדדים ביחס לרכישת מוצרים כאמור.
לא יהא כל תוקף לכל שינוי, תיקון ו/או ויתור על הוראות התנאים הכלליים לרכישה, אלא אם כן נעשו במסמך שנחתם על-ידי החברה והרוכש.
מובהר, כי הוראות התנאים הכלליים לרכישה מתייחסות לגברים ונשים כאחד על פי הקשר הדברים, וזאת בין אם נעשה שימוש בלשון זכר ובין אם נעשה שימוש בלשון נקבה. למען הסר ספק יודגש כי השימוש בלשון זכר או נקבה הנו לצורך הנוחות בלבד.
 1. המוצרים: המוצרים שמוצעים לרכישה דרך האתר הם אלו המוצגים באתר במועד ביצוע ההזמנה. תמונות/תצלומי המוצרים באתר הנם לצורך המחשה בלבד, אולם הם לא מהווים חלק מתנאי ההסכם. החברה לא תישא בכל חבות ו/או אחריות ביחס לכל טעות שתופיע בתמונות/תצלומים הללו או ביחס לכל פער בין תצלום המוצר לבין נתוניו בפועל.
 2. התמורה: המחירים המפורטים באתר כוללים מס ערך מוסף, אולם הם אינם כוללים דמי משלוח אשר סכומם ייקבע בהתאם למקום האספקה של המוצרים. החברה שומרת על זכותה לעדכן את מחירי המוצרים ו/או דמי המשלוח בכל עת.
 3. תנאי תשלום: התשלום בגין רכישת המוצרים יבוצע מראש באמצעות כרטיס אשראי ו/או PayPal כמפורט בתנאי השימוש באתר. אף מוצר לא יסופק טרם שהחברה תקבל אישור מחברת האשראי/PayPal לביצוע העסקה.
 4. אספקה: החברה תנקוט במאמצים סבירים על-מנת לעמוד במועדי האספקה המפורטים באתר, אולם היא לא תישא בכל חבות ו/או אחריות בגין אי-עמידה במועדים הללו. הרוכש מוותר על כל זכות ו/או טענה ו/או תביעה כלפי החברה בגין אי-עמידה במועדי האספקה הללו.
 5. זמינות מוצרים: במקרה שבו מוצר שהזמין הרוכש יהיה חסר במלאי של החברה, תהיה רשאית החברה לבטל את העסקה, ובלבד שהחברה תחזיר לרוכש את מלוא סכום הרכישה של העסקה שבוטלה. בנסיבות אלו, לא תעמוד לרכוש כלפי החברה כל זכות ו/או טענה בנוגע לביטול העסקה.
 6. בדיקת המוצרים: הרוכש מחויב לבדוק את המוצרים מיד עם קבלתם ולהודיע לחברה, בתוך 48 שעות ממועד קבלת המוצרים, על כל נזק ו/או פגם שהתגלו, ככל שהתגלו, במוצרים. ככל שהרוכש לא יודיע לחברה על התגלות של נזק ו/או פגם במוצרים בתוך פרק הזמן האמור, ייחשב הרוכש כמי שאישר את היותם של המוצרים תקינים, והוא לא יהיה רשאי להעלות כנגד החברה כל טענה בנוגע לכך. ככל שהרוכש יחזיר לחברה מוצרים שהתגלו כפגומים ו/או לקויים, תישא החברה בעלות השילוח של המוצרים החלופיים לרוכש. בכל מקרה אחר, יישא הרוכש בעלויות השילוח של המוצרים.
 7.  החזרת מוצרים: הרוכש יהיה רשאי להחזיר מוצרים, באריזתם המקורית והשלמה (ככל שנארזו), בתוך 14 יום ממועד קבלתם, ולקבל זיכוי בגינם. במקרה שכזה, יישא הרוכש במלוא עלות המשלוח של המוצרים מהחברה לרוכש ומהרוכש לחברה. החזר כספי יועבר לרוכש לאחר החזרת המוצר לחברה כאמור.
 8. אחריות החברה: החברה לא נותנת כל מצג ו/או התחייבות ביחס למוצרים, לרבות לעניין טיבם, אפשרות השימוש בהם וכיוצא באלו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזאת כי החברה לא תישא בכל חבות ו/או אחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, שעלול להיגרם לרוכש ו/או לגורם שבעבורו ירכוש הרוכש את המוצרים, כתוצאה מרכישת המוצרים ו/או השימוש בהם ו/או מכל סיבה אחרת. כן מוסכם, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כי בכל מקרה החבות הכספית הכוללת בה תישא החברה, לרבות חבות נזיקית, חוזית או אחרת, ביחס למוצרים ו/או השימוש בהם וביחס לכל פעולה ו/או מחדל שיבוצעו בקשר עם המוצרים ו/או השימוש בהם, לרבות כתוצאה מפגם במוצרים ו/או השימוש בהם, אספקה של מוצר אחר, עיכובים באספקה, אי אספקה וכיוצא באלו, לא תעלה על סכום התמורה ששילם הרוכש בפועל לחברה בגין המוצר שרכש ו/או ביקש לרכוש ואשר ביחס אליו ו/או ביחס לפעולות שבוצעו לשם רכישתו נטענת חבות של החברה כלפי הרוכש ו/או מי מטעמו ו/או כל צד שלישי.
 9. כח עליון: החברה לא תישא בכל חבות ו/או אחריות היה והיא תתעכב ו/או תימנע מביצוע אילו מהתחייבויותיה כלפי הרוכש ו/או היה וייגרם נזק כלשהו לרוכש ו/או לגורם שבעבורו ירכוש הרוכש את המוצרים ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מנסיבות של כח עליון ו/או נסיבות אחרות שאינן בשליטת החברה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר, תקלות ברשתות תקשורת ו/או באתר האינטרנט של החברה וכיוצא באלו.
 10. דין וסמכות שיפוט: הדין החל על הסכם זה הנו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לעניין הסכם זה נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים לכך בתל-אביב-יפו, והצדדים שוללים במפורש את סמכותם המקומית של בתי משפט אחרים ברחבי הארץ.
 11. כללי: ככל שייקבע על-ידי בית-משפט ו/או כל גורם מוסמך אחר כי הוראה מהוראות הסכם זה אינה תקפה ו/או נוגדת כל דין לא יהא בכך כדי לפגוע בתוקפן של יתר הוראות ההסכם. הודעות הצדדים מכוח הסכם זה תעשנה בכתב. כל הודעה שישלח צד למשנהו בדואר רשום תיחשב כאילו התקבלה אצל הצד השני בתוך 72 שעות ממועד משלוח ההודעה, אם נמסרה ביד – במועד מסירתה ואם נשלחה בפקסימיליה – ביום בו נשלחה. לעניין זה, יראו את הכתובת למשלוח מכתבים כמפורט באתר ככתובת להמצאת הודעות לחברה ואת הכתובת שמילא הרוכש בעת ההרשמה לאתר ככתובת להמצאת הודעות לרוכש.